Algemene voorwaarden


De Zomerhof BV d.d. april 2006


Artikel 1 – Definities en werking

1.In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De Zomerhof: De Zomerhof BV te Bathmen (ingeschreven bij KvK Enschede onder nummer 08147794).

b. particulier: Natuurlijke persoon die een opleiding wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.

c. leerling: Natuurlijke persoon die een opleiding volgt.

d. opleiding: Iedere opleiding, cursus en training die onder welke naam dan ook door De Zomerhof wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.

e. kosten: De vergoeding die c.q. het lesgeld dat de leerling aan De Zomerhof verschuldigd is voor het deelnemen aan de opleiding.


2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door leerlingen volgen van een opleiding bij De Zomerhof.


Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.leden.dezomerhof.nl/algemenevoorwaarden. De Zomerhof verstrekt aan iedere particulier, die een overeenkomst met De Zomerhof wenst te sluiten, op verzoek een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten

1. Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen De Zomerhof en een particulier komt uitsluitend tot stand door invullen van het digitale inschrijfformulier voor de opleiding door de desbetreffende particulier en de schriftelijke bevestiging aan De Zomerhof aan de particulier, dat hij tot de opleiding is toegelaten.

2. Een door De Zomerhof gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een opleiding door middel van een advertentie, een folder, een lezing of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.

3. Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van De Zomerhof, is De Zomerhof gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien, dan wel deze te combineren met een andere opleiding of een opleiding in een andere plaats. Zij doet hiervan (schriftelijk) mededeling aan de leerling. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven werkdagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.

4. Indien De Zomerhof kenbaar maakt de opleiding met een andere opleiding te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de leerling het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van De Zomerhof door middel van een kennisgeving aan De Zomerhof de overeenkomst te ontbinden.

5. Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van De Zomerhof als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.


Artikel 4 – Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: “de overeenkomst”) tot stand is gekomen, gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

a. De leerling is aan De Zomerhof verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.

b. De leerling kan de overeenkomst binnen 14 dagen na aankoop zonder opgaaf van redenen ontbinden.

c. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 30 dagen voor de aanvang van de opleiding zonder opgaaf van reden doen door middel van een kennisgeving aan De Zomerhof. De leerling is alsdan 50% van de kosten van de betreffende opleiding verschuldigd, met een minimum van €45,- voor administratie- en annuleringskosten. Als betaling al heeft plaatsgevonden, dan wordt de helft van het cursusgeld teruggestort. Heeft betaling nog niet plaatsgevonden, dan ontvangt leerling een factuur ter hoogte van de helft van het cursusgeld.

Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 30 dagen voor de aanvang van de opleiding tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.

d. Indien de leerling de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 14 dagen voor het begin van de opleiding of nadat de opleiding is begonnen, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, doen door middel van een kennisgeving aan De Zomerhof. De leerling is alsdan 100% van de kosten van de desbetreffende opleiding verschuldigd.

e. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, c en d vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de leerling tegelijk met het doen van de kennisgeving het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van De Zomerhof. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na het doen van de kennisgeving heeft plaatsgevonden, wordt de leerling geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

f. Indien de leerling door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet staat is de (gehele) opleiding te volgen, is dat voor rekening en risico van de leerling.

g. Indien de leerling verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de opleiding overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van €23,- voor administratiekosten verschuldigd.

h. Indien de leerling na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag, alsmede de onder g genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is De Zomerhof gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:

1. de leerling de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen.

2. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de leerling te ontbinden.

3. over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.

i. Indien De Zomerhof gebruik maakt van een of meer van de sub h genoemde bevoegdheden, tast dit niet de vordering terzake van de kosten aan. Indien De Zomerhof overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de leerling, met een minimum van €68,-.

j. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, is de leerling overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd.

k. Voor bij- en nascholingsdagen gelden bijzondere rechten en verplichtingen, welke niet in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. Deze rechten en verplichtingen zijn vermeld in een aparte clausule.

l. Alle restituties vinden plaats binnen 30 dagen na het ontvangen van het ingevulde formulier verzoek restitutie cursusgelden.


Artikel 5 – Overige rechten en plichten van de leerling

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de leerling verplicht:

a. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding;

b. de voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door De Zomerhof ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;

c. zich gedurende de opleiding correct te gedragen en de andere leerlingen niet te hinderen;

d. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen en/of eventuele proefpersonen. Deze melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.


Artikel 6 – Overige rechten en plichten van De Zomerhof

1. De Zomerhof bepaalt de plaats en tijd waarop de opleiding wordt gegeven. De Zomerhof is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. De Zomerhof zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.

2. De Zomerhof is bevoegd om een leerling (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:

a. de leerling zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 gedraagt;

b. er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere leerlingen of eventuele proefpersonen.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. De leerling is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. De Zomerhof aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De leerling vrijwaart De Zomerhof voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medeleerlingen.

2. De Zomerhof aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de leerling of anderszins door de leerling meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de leerling in de (les)lokalen van De Zomerhof.

3. De Zomerhof is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de leerling overkomt tijdens of in verband met het volgen de opleiding, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Zomerhof of haar docenten.

4. De leerling vrijwaart De Zomerhof voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 5 sub d bedoelde ziekte of aandoening.


Artikel 8 – Overige bepalingen

1. Tegenover de leerling strekt de financiële administratie van De Zomerhof, blijkens een door De Zomerhof verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de leerling te leveren tegenbewijs.

2. Indien een leerling meerdere opleidingen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de opleiding(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.


Artikel 9 – Garantievoorwaarden

Als je na het doorlopen van de gehele cursus De Brontaal Live of Babyfluisteren Live niet tevreden bent met je resultaat, dan krijg je onbeperkt en kosteloos de gelegenheid om elke laatste cursusdag van een lopende cursus bij te wonen.


Artikel 10 – Copyright De Zomerhof B.V.

Al het trainingsmateriaal en de methodes zijn gedeponeerd en bij de wet beschermd. Niets uit onze trainingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, (micro)film, opnamen, of op welke andere wijze dan ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van De Zomerhof B.V.


Artikel 11 Klachtenregeling

Het correct en tijdig afhandelen van klachten speelt een belangrijke rol. De Zomerhof B.V. neemt klachten die worden geuit serieus. Om de leerlingen te verzekeren van een goede afhandeling is een klachtenprocedure ontwikkeld en van toepassing. Deze procedure geldt voor alle klachten die De Zomerhof B.V. schriftelijk bereiken. Het beleid met betrekking tot de klachten is gericht op het verkrijgen van inzicht in de wensen en verwachtingen van onze leerlingen en het indien nodig nemen van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van onze diensten.


De procedure:

1. Is een leerling over een product of activiteit niet tevreden dan dient deze de punten van kritiek in eerste instantie te bespreken met de betrokken medewerker zelf of zo nodig met de oprichter van De Zomerhof B.V., Mieke Zomer.

Daarbij ontstaat meestal voldoende duidelijkheid en wordt een oplossing gevonden.


Komen partijen niet tot een oplossing tot ieders tevredenheid, dan kan de leerling gebruik maken van onze formele klachtenregeling:


1. Ingezonden klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

2. De leerling kan schriftelijk een klacht indienen bij: De Zomerhof, Veenweg 10, 7437 SG Bathmen, info@dezomerhof.nl t.a.v. Mieke Zomer.

Gelet op het feit dat De Zomerhof B.V. een klein bedrijf is, zal de klachtenbehandeling bij voorkeur plaatsvinden door de oprichter en bij haar afwezigheid door medeoprichter Nathalie Steffens.

3. De Zomerhof geeft er de voorkeur aan dat de leerling de volgende stappen binnen de klachtenprocedure volgt:

- de leerling wordt geadviseerd zijn/haar ontevredenheid in eerste instantie mondeling te bespreken met de betrokken werknemer (coach/trainer/opleider) of indien nodig met de oprichters

- indien dit niet haalbaar is, dient de leerling over te gaan tot het indienen van een schriftelijke klacht en gaat de procedure in volgens onderstaande beschrijving

4. De Zomerhof B.V. streeft naar een open en soepele communicatie in haar klachtenprocedure. Ondanks de voordelen van vastlegging bij het indienen van een schriftelijke klacht, is het beleid van De Zomerhof B.V. er vooral op gericht om ontevredenheden middels open, oog-in-oog-communicatie op te lossen en uit te praten.

5. De schriftelijke klacht wordt meteen na ontvangst geregistreerd, bij mondelinge klachten wordt binnen een week een afspraak gemaakt voor een gesprek tussen oprichters en leerling. De afspraken van dit gesprek zullen middels een verslag worden vastgelegd ter goedkeuring aan de leerling.

6. De leerling ontvangt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging en een indicatie binnen welke termijn deze antwoord mag verwachten. Tevens zal hierin worden aangegeven dat de leerling, indien deze dit wenst, binnen 1 week na ontvangst van de klacht telefonisch zal worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Indien de leerling dit niet wenst, zal de klacht intern worden onderzocht en zal schriftelijke communicatie hierover plaatsvinden.

7. Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te beantwoorden.

8. Uitgangspunt is dat de klacht zo snel mogelijk wordt beantwoord. Hierbij mag de totale doorlooptijd na binnenkomst van de klacht de termijn van één maand niet overschrijden. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn is afgehandeld, dan wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en worden nadere afspraken gemaakt.

Dit kan gebeuren indien er zeer specifieke inspanningen noodzakelijk zijn die cruciaal zijn voor het behandelen van de klacht.

9. De klacht kan ook worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie, ondergebracht bij Ingrid Kraft van Ermel, Roozenburglaan 119, Middelburg, tel: 0652785823, ikraftvanermel@gmail.com.

De uitspraak van de onafhankelijke derde is bindend.

10. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de leerling het antwoord heeft ontvangen, waarbij De Zomerhof B.V. overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden.


Artikel 12 – Nederlands recht en bevoegde Rechter

Op de overeenkomsten met De Zomerhof BV is Nederlands recht van toepassing en is de rechtbank Enschede bij uitsluiting de bevoegde Rechter.


Artikel 13 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Zomerhof is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.


Heb je wel blok 1 gevolgd maar ben je wegens gewichtige redenen niet in staat om blok 2 te

volgen, dan kun je in overleg met de cursusleiding inschrijven voor een blok 2 van een

soortgelijke cursus in de toekomst. Er wordt geen cursusgeld gerestitueerd bij niet-deelname

aan blok 2.

Annulering door De Zomerhof

Blok 1: Bij ziekte van de coach(es) wordt vervanging geregeld. Is er geen vervanging

beschikbaar, dan kan de cursus worden geannuleerd. Cursisten krijgen dan de keuze om zich

in te schrijven voor een zelfde cursus in de toekomst, of om het volledige cursusgeld

teruggestort te krijgen.

Blok 2: Bij ziekte van de coach wordt vervanging geregeld. Is er geen vervanging beschikbaar,

dan kan de cursus worden geannuleerd. Cursisten krijgen dan de keuze om zich in te

schrijven voor een blok 2 van een zelfde cursus in de toekomst, of om de helft van het

cursusgeld teruggestort te krijgen.